Vážení obyvatelé domu, 

na základě rozhodnutí vlastníků dojde v nejbližší době k výměně svislých okapových svodů na našem domě. K realizaci této výměny potřebuje zhotovitel přístup na terasy a balkony.

Žádáme Vás proto o umožnění přístupu na balkon či terasu, pokud to bude v daném případě potřeba, a dále o odstranění věcí z balkonu či terasy tak, aby byl umožněn snadný přístup k okapovým svodům a jejich následná výměna.

Práce budou dle možností zajištovány lezeckou technikou a vysokozdvižnou plošinou.

Realizace výměny proběhne nejspíše v následujících 6 týdnech. O zahájení prací Vás budeme informovat 2 týdny předem na všech našich kanálech - e-mail, nástěnka, web.

S odkazem na stanovy SV si dovolujeme připomenout, že vlastník je povinen umožnit vstup do jednotky za účelem oprav společných částí domu či strpět přítomnost techniků na balkoně/terase po nezbytně nutnou dobu opravy/výměny. 

V případě, že by vlastník neposkytl součinnost a tato neaktivita vlastníka by vedla k navýšení nákladů na realizaci výměny okapových svodů, budou tyto náklady účtovány k tíži jednotky, která neposkytla součinnost.

S dostatečným předstihem obdržíte zprávu o přesném termínu zahájení prací.

Děkujeme za spolupráci.

Výbor SV